Hlavným cieľom projektu je zmierniť dopady izolácie a sociálneho dištancovania študentov a mládeže počas a po pandémii COVID-19. Cieľom nášho projektu je vyvinúť rôzne stratégie a nástroje na riešenie dôsledkov pandémie Covid-19 medzi mladými ľuďmi v celej Európe, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení ich sociálneho a osobného života.

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov budeme spolu s partnermi z Poľska, Bulharska, Slovenska a Španielska rozvíjať sadu vzdelávacích nástrojov a zdrojov pre učiteľov a študentov, vďaka čomu bude možné prekonať negatívne účinky pandémie a obnoviť medziľudské vzťahy.

Sme nesmierne hrdí, že Národná agentúra zastupujúca Európsku úniu ocenila túto tému projektu a dala nám šancu počas nasledujúcich 2 rokov realizovať potrebné a dôležité úlohy.

O projekte

Hlavným cieľom projektu je zmierniť dopady izolácie a sociálneho dištancovania študentov a mládeže počas a po pandémii COVID-19.

Cieľové skupiny

Učitelia a žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl vo veku 12 - 16 rokov.  Verejné a súkromné vzdelávacie subjekty. Národná, regionálna a/alebo miestna správa.

Výsledky projektu

PR1: Sada nástrojov pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ v oblasti interpersonálnych zručností. Príručka pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ o sociálnych emocionálnych kompetenciách a súbor nástrojov (20 praktických nástrojov) pre učiteľov o medziľudských zručnostiach.

Partnerstvo

Stredná škola v ​​Limanowej č. 1 je koordinátorom projektu Together Again. Je to škola s bohatou históriou a tradíciami, jedna z najstarších a najlepších v okrese Limanowa.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Together Again by Together Again Consortium is licensed under CC BY 4.0