Cieľové skupiny

Primárne (priame) cieľové skupiny

  • Učitelia a žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl vo veku 12 - 16 rokov

  • Verejné a súkromné vzdelávacie subjekty

Sekundárne (nepriame) cieľové skupiny

  • Národná, regionálna a/alebo miestna správa; Sociálne orgány; Rozhodovacie orgány v oblasti vzdelávania; Vzdelávacie združenia a odborové zväzy; Univerzity; Mládežnícke združenia a organizácie, mimovládne organizácie zapojené do výskumných, inovačných a vzdelávacích aktivít